Yi Zhang

Yi ZHANG, Senior Engineer, Architectural Design & Research Institute Of Tsinghua University CO.,LTD , Tsinghua University, Deputy Editor Of Community Design